facebook

Audite Finance Group

Услуги

I.Оперативно Счетоводство

1.Обработка на счетоводни документи- проверка, класиране, съхраняване и архивиране на счетоводната информация на хартиен и електронен носител
2.Обработка на банкови извлечения
3.Изготвяне на необходими вторични счетоводни документи при дейността на фирмата
4.Осчетоводяване на стопански операции съгласно разпоредбите на българското законодателство
5.Изготвяне на справки и предоставяне на информация за нуждите на клиента и на данъчните институции 6.Изготвяне на платежни нареждания на хартиен носител или електронно банкиране
7.Изготвяне на месечна справка за финансовия резултат на фирмата
8. Начисляване на амортизации
9.Подаване на Дневник за покупките, Дневник за продажбите и Справка-Декларация по Закона за данъка върху добавената стойност
10.Изготвяне и подаване на документи за НАП
11.Изчисляване на дължимите данъци и осигурителни вноски
12.Изготвяне и подаване на справки, декларации и други подобни документи пред НАП, НОИ, БНБ и НСИ

II.Годишно счетоводно приключване

III.Одитиране

IV.Труд и работна заплата

V.Счетоводно-консултантски услуги

13.Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан
14.Изготвяне на амортизационен план за дълготрайните активи
15.Счетоводни и трудово-правни консултации

VI.Финансово-консултантски услуги

16.Оценка на бизнеса
17.Оценка на инвестиция

*Римските цифри номерират услугата, която предлагаме. Арабските цифри изброяват какво се включва в тази услуга.